Tổng Công ty CP Đường sông Miền Nam (SOWATCO) công bố thông tin về Thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2018 (Đợt 1) và Nghị quyết 53/2018/NQ-HĐQT ngày 10/5/2018.

Tổng Công ty CP Đường sông Miền Nam (SOWATCO) công bố thông tin về Thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2018 (Đợt 1) và Nghị quyết 53/2018/NQ-HĐQT ngày 10/5/2018.

Download văn bản: Nội dung công bố thông tin

SOWATCO.