SOWATCO công bố thông tin bảng cung cấp thông tin của bà Ngô Thị Thanh Thủy, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014-2019

SOWATCO công bố thông tin bảng cung cấp thông tin của bà Ngô Thị Thanh Thủy, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014-2019.

Nội dung CBTT: 137/2018/CBTT-DSMN

SOWATCO