SOWATCO công bố tài liệu Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018.

Tài liệu Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018.

Thời gian: 13h30p thứ hai 23/04/2018.

Tại: Hội trường Tổng công ty CP Đường Sông Miền Nam

Địa chỉ: 298 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. HCM.

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

STT DANH MỤC TÀI LIỆU
1 Chương trình Đại hội
2 Quy chế làm việc Đại hội
3 Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017
4 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017
5 Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch năm 2018
6 Tờ trình BCTC riêng và hợp nhất 2017 đã kiểm toán
7 Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018
8 Tờ trình Phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ 2017
9 Tờ trình Phương án trả thù lao, lương HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến năm 2018
10 Tờ trình chi trả cổ tức năm 2017 và năm 2018
11 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018
12 Tờ trình ban hành quy chế quản trị nội bộ.
13 Dự thảo quy chế Quản trị Nội Bộ
14 Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ (dự thảo, phụ lục)
15 Điều lệ tổ chức hoạt động TCTCP Đường Sông Miền Nam
16 Phụ lục sửa đổi, bổ sung điều lệ
17 Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và thông báo bổ nhiệm thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2014 – 2019)
18 Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT
19 Nghị quyết bổ nhiệm tạm thời thành viên HĐQT
20 Sơ yếu lý lịch ông Đặng Vũ Thành
21 Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS (Nhiệm kỳ 2014 – 2019)
22 Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát
23 Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát
24 Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm Soát
25 Sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia Ban kiểm soát – Bà Ngô Thị Thanh Thủy
26 Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
27 Mẫu phiếu thảo luận

SOWATCO