SOWATCO thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

SOWATCO thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Nội dung văn bản: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

SOWATCO.