Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

SOWATCO công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Nội dung văn bản: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

SOWATCO.