CBTT về việc Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam (Sowatco) đã giao dịch thành công việc mua cổ phần và trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN)

Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam (Sowatco) đã giao dịch thành công việc mua cổ phần và trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN)

Download văn bản CBTT về việc Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam (Sowatco) đã giao dịch thành việc mua cổ phần và trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN)