Công bố thông tin về việc mua cổ phần tại Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai

Sowatco công bố thông tin về việc mua cổ phần tại Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai theo Nghị quyết số 41/2020/NQ-HĐQT ngày 18/06/2020.

Download văn bản công bố thông tin về việc mua cổ phần tại Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai