SOWATCO công bố thông tin Đơn từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Trọng Phúc.

Tổng công ty CP Đường Sông Miền nam (SOWATCO) công bố thông tin Đơn từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Trọng Phúc.

Download văn bản: Đơn từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Trọng Phúc.

SOWATCO.