finance_banner

Financial reports 2016.

Tài liệu Ngày đăng Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 21-03-17 Tải về
Báo cáo tài chính riêng năm 2016 21-03-17 Tải về
Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2016 23-01-17 Tải về
Giải trình báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016 18-01-17 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2016 23-01-17 Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2016 18-01-17 Tải về
Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 03 năm 2016 18-10-16 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 03 năm 2016 18-10-16 Tải về
Giải trình Báo cáo tài chính riêng Quý 03 năm 2016 18-10-16 Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 03 năm 2016 18-10-16 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất 6T/2016 02-08-16 Tải về
Báo cáo tài chính riêng 6T/2016 02-08-16 Tải về
Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất giữa niên độ năm 2016 02-08-16 Tải về
Giải trình kết quả kinh doanh riêng giữa niên độ năm 2016 02-08-16 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2016 19-07-16 Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2016 19-07-16 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2016 20-04-17 Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2016 20-04-17 Tải về

 

For more information,
please contact:

Southern Waterborne Transport Corporation (SOWATCO)

Address: 298 Huynh Tan Phat St., Tan Thuan Tay Ward, Dist. 7, Ho Chi Minh City.

Tel: (84.28) 3872 9748
Fax: (84.28) 3872 6386