Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

1.Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Tải về
2.Thư mời. Tải về
3.Báo cáo của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012. Tải về
4.Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán. Tải về
5.Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 về các mức chỉ tiêu ngân sách sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2012. Tải về
6.Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập năm 2012. Tải về
7.Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 về thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán, việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2011. Tải về
8.Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 về mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012. Tải về
9.Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 về việc thoái vốn tại cty liên doanh Keppelland_Watco. Tải về
10.Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 về việc tiến hành thủ tục xin qui hoạch khu dân cư tại quận 9 và Nhà Bè. Tải về
11.Mẫu giấy ủy quyền tham gia Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 Tải về