Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

1.Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 Tải về
2.Thư mời. Tải về
3.Báo cáo của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011. Tải về
4.Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán. Tải về
5.Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 về các mức chỉ tiêu ngân sách sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2011. Tải về
6.Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập năm 2011. Tải về
7.Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 về thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán, việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2010. Tải về
8.Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 về mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011. Tải về
9.Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 về việc thay đổi cổ đông chiến lược. Tải về
10.Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 về việc bổ sung chức năng ngành nghề. Tải về