Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Sowatco