Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam công bố văn bản chấp thuận của Sở KH & ĐT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam công bố văn bản chấp thuận của Sở Kế hoạch và đầu tư về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất đến ngày 30/06/2020

Download văn bản chấp thuận của Sở KHĐT về thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020

SOWATCO.