Tổng Công ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam trân trọng thông báo về việc: Ngày 27/06/2019, Tổng Công ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 2019 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét số 60950291-2019

Tổng Công ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam trân trọng thông báo về việc:
Ngày 27/06/2019, Tổng Công ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 2019 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét số 60950291-2019

Download văn bản Tổng Công ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 2019 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 

 

SOWATCO.