Tổng Công ty CP Đường sông Miền Nam (SOWATCO) công bố thông tin về Nghị quyết và Biên bản họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 16-04-2019

Tổng Công ty CP Đường sông Miền Nam (SOWATCO) công bố thông tin về Nghị quyết và Biên bản họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 16-04-2019

Download văn bản Nghị Quyết, Biên Bản ĐHĐCĐ 16-04-2019

 

SOWATCO.