Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam công bố thông tin về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam ban hành theo Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 16/04/2019

Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam công bố thông tin về Quy chế nội bộ về quản trị
Công ty của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam ban hành theo Nghị quyết tại Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 16/04/2019

Download văn bản quy chế nội bộ về quản trị công ty 16-04-2019

 

SOWATCO.