Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam công bố thông tin về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam ban hành theo Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 16/04/2019

Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam công bố thông tin về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam ban hành theo Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 16/04/2019

Download văn bản quy điều lệ sowatco 16-04-2019

 

SOWATCO.