Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam công bố thông tin về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26/2019/NQ-HĐQT ngày 16/04/2019

Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam công bố thông tin về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26/2019/NQ-HĐQT ngày 16/04/2019

Download văn bản nghị quyết HĐQT, bầu chủ tịch HĐQT 16-04-2019

 

SOWATCO.