Tổng Công ty CP Đường sông Miền Nam (SOWATCO) Công bố thông tin & NQ số 81/2018/NQ-HĐQT về việc bổ sung trình ĐHĐCĐ

Tổng Công ty CP Đường sông Miền Nam (SOWATCO) Công bố thông tin & NQ số 81/2018/NQ-HĐQT về việc bổ sung trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương để Công ty CP Kho Vận Miền Nam (STG) nhận chuyển nhượng cổ phần SWC sở hữu bởi Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng SOTRANS (SII) do nhận sáp nhập mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Download văn bản công bố thông tin

SOWATCO.