Tổng Công ty CP Đường sông Miền Nam (SOWATCO) công bố thông tin Nghị Quyết số 79/2018/NQ-HĐQT

Tổng Công ty CP Đường sông Miền Nam (SOWATCO) công bố thông tin Nghị Quyết số 79/2018/NQ-HĐQT ngày 22/10/2018 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về điều chỉnh mức cổ tức năm 2018

Download văn bản công bố thông tin

SOWATCO.