SOWATCO công bố lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018

SOWATCO công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.

Tài liệu CBTT: Chon don vi kiem toan BCTC 2018 SWC

SOWATCO