Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 (Đợt 2)

Tổng Công ty CP Đường sông Miền Nam (SOWATCO) thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 (Đợt 2).

Văn bản đính kèm: Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 (Đợt 2)

SOWATCO.