SOWATCO Công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý IV năm 2017

SOWATCO công bố thông tin Báo cáo Tài chính Hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2017

Tài liệu Công bố thông tin:

Bao cao tai chinh rieng quy 04.2017

Bao cao tai chinh hop nhat quy 04.2017

SOWATCO