Nghị quyết HĐQT thông qua danh sách cổ đông chuyển nhượng cổ phần cho Công ty TNHH đầu tư hạ tầng Sotrans

Nghị quyết HĐQT thông qua danh sách cổ đông chuyển nhượng cổ phần cho Công ty TNHH  đầu tư hạ tầng Sotrans

Tải về: NQ-HĐQT