SOWATCO thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua đấu giá Công ty CP Cảng Thanh Hóa

SOWATCO thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua đấu giá Công ty CP Cảng Thanh Hóa.

TỔNG CÔNG TY CP ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số:  394/ĐSMN Tp HCM, ngày 27 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN KHỐI LƯỢNG LỚN QUA ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Ban tổ chức đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Cảng Thanh Hóa

 

I. Tình hình đặc điểm của tổ chức/cá nhân đăng ký mua

A. Đối với tổ chức

1. Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ website, vốn điều lệ, số lượng cổ phần đang lưu hành:

  • Tên công ty : TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM
  • Địa chỉ : 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM.
  • Điện thoại : 028.38729748                       Fax: 028.38726386
  • Mã số thuế : 0300117173
  • Website : sowatco.com.vn
  • Vốn điều lệ : 671.000.000.000 đ
  • Số lượng cổ phần đang lưu hành:

2. Sơ lược về ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kế hoạch phát triển:

  • Được thành lập từ năm 1975, với bề dày kinh nghiệm hơn 40 năm, SOWATCO đã hoạt động và phát triển thành công các hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, trong đó có thể kể đến các chuyên ngành: Vận tải đường thủy; Khai thác cảng; Xếp dỡ hàng hóa; Lai dắt tàu biển; Cơ khí đóng tàu; Tư vấn thiết kế thi công công trình thủy.
  • Với phương châm hoạt động đặt chất lượng và sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu, SOWATCO luôn khẳng định được vị thế và uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.

3. Tình hình tài chính: (tổng nguồn vốn kinh doanh, cơ cấu nguồn vốn, kết quả kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính)

Các chỉ tiêu tài chính

Năm 2016

Tổng tài sản (VND)         1.009.568.174.705
Doanh thu thuần (VND)           169.820.107.153
Lợi nhuận trước thuế (VND)             72.060.650.455

B. Đối với cá nhân

II. Tên công ty có cổ phiếu được bán đấu giá

  • Công ty Cổ phần Cảng Thanh Hóa.

III. Mối quan hệ giữa tổ chức/cá nhân đăng ký mua với công ty có cổ phiếu được bán đấu giá

Chưa có quan hệ.

IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân và người liên quan đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá

1. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: 0 cổ phần (Không cổ phần).

2. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của người có liên quan của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá:0 cổ ph ần (không cổ phần).

V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân: 2.091.000 cổ phần (Hai triệu không trăm chín mươi mốt nghìn cổ phần).

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của người liên quan đến tổ chức/cá nhân: 0 cổ phần (không cổ phần).

VI. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân: 2.091.000 cổ phần (Hai triệu không trăm chín mươi mốt nghìn cổ phần).

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của người có liên quan của tổ chức/cá nhân: không.

VII. Nguồn vốn thực hiện

Vốn tự có của công ty.

VIII. Mục đích mua cổ phiếu và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi mua cổ phiếu

Mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty.

 

                   Ngày 27 tháng 11 năm 2017

               Tổ chức/ cá nhân đăng ký mua

       (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))

                          TỔNG GIÁM ĐỐC

                               LÊ BÁ THỌ

 

Download: Thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua đấu giá.

 

SOWATCO.