Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự, người đại diện pháp luật

SOWATCO công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự, người đại diện pháp luật

Công bố thông tin trên cổng TTĐT của UBCKNN và SGD CK Hà Nội Tải về
Quyết định thôi giữ chức vụ tổng giám đốc và người đại diện pháp luật. Tải về
Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật. Tải về
Đơn xin từ chức Thành viên Hội đồng quản trị phạm Nghiêm Xuân Bắc. Tải về
Bổ nhiệm tạm thời Thành viên Hội đồng quản trị. Tải về
Nghị quyết hội đồng quản trị vế việc thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị. Tải về
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị. Tải về
Sơ yếu lý lịch TV HĐQT ông Đặng Vũ Thành Tải về
Sơ yếu lý lịch Tổng Giám Đốc – Ông Lê Bá Thọ Tải về

SOWATCO.