Thông báo về việc thay đổi người công bố thông tin

Thông báo về việc thay đổi người công bố thông tin

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 27/07/2017 Tải về
Thông báo về việc thay đổi người công bố thông tin 27/07/2017 Tải về
Giấy ủy quyền công bố thông tin 27/07/2017 Tải về