Công bố việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 3

SOWATCO công bố việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 3, ngày 26/07/2017

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCK và SGDCK Hà Nội 27/07/2017 Tải về
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh SOWATCO thay đổi lần 3 27/07/2017 Tải về