Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017.

Tổng công ty đường sông Miền Nam thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017.

Link download: 20170419_Thong bao chi tra co tuc