Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

SOWATCO công bố tài liệu Đại hội đồng Cổ Đông năm 2017.

 

1. Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Tải về
2. Giấy ủy quyền. Tải về
3. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Tải về
4. Biên bản Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Tải về
5. Nghị quyết Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Tải về