Nghị quyết về việc về việc thông qua danh sách chuyển nhượng cổ phần cho công ty TNHH Đầu tư hạ tầng SOTRANS

Nghị quyết hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sông Miền nam về việc thông qua danh sách cổ đông chuyển nhượng cổ phần cho công ty TNHH Đầu tư hạ tầng SOTRANS

Link download: Nghị quyết