Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

1.Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Tải về
2.Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Tải về
3.Thư mời. Tải về
4.Báo cáo của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013. Tải về
5.Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán. Tải về
6.Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 về các mức chỉ tiêu ngân sách sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2013. Tải về
7.Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập năm 2013. Tải về
8.Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 về thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán, việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012. Tải về
9.Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 về mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013. Tải về
10.Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 về việc thành lập Công ty con tên là “Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Sowatco” nhằm mục đích thoái vốn của Sowatco tại Công ty Liên doanh Keppel Land – Watco (I,II,III,IV,V). Tải về
11.Mẫu giấy ủy quyền tham gia Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 Tải về